сервиз

Проверка на ефективност на улавяне на бензиновите пари

Във връзка с Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012 г.бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г) и извършване на контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП г., и оправомощаване на юридически лица от БИМ, Ви уведомяваме че ЕНСИС ООД може да организира проверка на ефективността на УБП, като присъства на извършваните проверки от оправомощените лица и може да настрои или ремонтира системите за УБП.